Font Size

Cpanel
 • กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา นักศึกษารหัส 58 ระดับปริญญาตรี

  กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา นักศึกษารหัส 58 ระดับปริญญาตรี

 • สาขาวิชาที่ไม่เปิดสอน นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ภาคต้น ประจําปีการศึกษา 2558

  สาขาวิชาที่ไม่เปิดสอน นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ภาคต้น ประจําปีการศึกษา 2558

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ภาคต้น 2558

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ภาคต้น 2558

 • กำหนดการจองรายวิชานักศึกษาภาคกศ.ปช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  กำหนดการจองรายวิชานักศึกษาภาคกศ.ปช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 • กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

 • ปฎิทินการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ปี1-4 ภาคเรียน 1-58

  ปฎิทินการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ปี1-4 ภาคเรียน 1-58

 • การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา...

 • เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

  (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

HEADLINE NEWS

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษา-ภาคเรียนที่-1-2558

Written by WebMaster On Monday, 06 July 2015 10:34

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษา-ภาคเรียนที่-1-2558

[Download]

SP_READ_MORE

คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคกศ.ปช.3-2557

Written by WebMaster On Wednesday, 24 June 2015 17:33

คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคกศ.ปช.3-2557

[Download]

SP_READ_MORE

พระราชกฤาฎีกา-ฉบับที่-2-2558-20-เมษายน-2558

Written by WebMaster On Tuesday, 19 May 2015 11:55

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

[ Download ]

SP_READ_MORE

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Written by WebMaster On Tuesday, 02 December 2014 09:30

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช.

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้ติดต่อกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา สำนักวิชาการและประมวลผล ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

SP_READ_MORE

ตารางเรียน วิชาเลือกเสรี 2-2557 ภาคกศ.ปช.

Written by WebMaster On Sunday, 30 November 2014 13:21

ตารางเรียน วิชาเลือกเสรี 2-2557 ภาคกศ.ปช.

[ Dwonload ]

SP_READ_MORE

Display # 
Title Author Hits
กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา นักศึกษารหัส 58 ระดับปริญญาตรี Written by WebMaster 224
สาขาวิชาที่ไม่เปิดสอน นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ภาคต้น ประจําปีการศึกษา 2558 Written by WebMaster 270
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ภาคต้น 2558 Written by WebMaster 436
กำหนดการจองรายวิชานักศึกษาภาคกศ.ปช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Written by WebMaster 971
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Written by WebMaster 1060
ปฎิทินการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ปี1-4 ภาคเรียน 1-58 Written by WebMaster 2650
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ Written by WebMaster 2582
เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต Written by WebMaster 2767
(สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว Written by WebMaster 3896