Font Size

Cpanel
 • ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 56-57

  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 56-57

 • รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ตรวจสอบวุุฒิการศึกษา

  รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ตรวจสอบวุุฒิการศึกษา

 • กำหนดการปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  กำหนดการปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 • กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา นักศึกษารหัส 58 ระดับปริญญาตรี

  กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา นักศึกษารหัส 58 ระดับปริญญาตรี

 • กำหนดการจองรายวิชานักศึกษาภาคกศ.ปช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  กำหนดการจองรายวิชานักศึกษาภาคกศ.ปช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 • กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

 • ปฎิทินการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ปี1-4 ภาคเรียน 1-58

  ปฎิทินการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ปี1-4 ภาคเรียน 1-58

 • การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา...

 • เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

  (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

HEADLINE NEWS

สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

Written by WebMaster On Tuesday, 25 August 2015 08:57

รายงานการวิจัย
สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจําปีการศึกษา 2556
สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มิถุนายน 2558
เอกสารสารฉบับสมบูรณ์
http://academic.reru.ac.th/download/2558/reru-student-job-58.pdf

SP_READ_MORE

คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคกศ.ปช.3-2557

Written by WebMaster On Wednesday, 24 June 2015 17:33

คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคกศ.ปช.3-2557

[Download]

SP_READ_MORE

พระราชกฤาฎีกา-ฉบับที่-2-2558-20-เมษายน-2558

Written by WebMaster On Tuesday, 19 May 2015 11:55

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

[ Download ]

SP_READ_MORE

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Written by WebMaster On Tuesday, 02 December 2014 09:30

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช.

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้ติดต่อกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา สำนักวิชาการและประมวลผล ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

SP_READ_MORE

ตารางเรียน วิชาเลือกเสรี 2-2557 ภาคกศ.ปช.

Written by WebMaster On Sunday, 30 November 2014 13:21

ตารางเรียน วิชาเลือกเสรี 2-2557 ภาคกศ.ปช.

[ Dwonload ]

SP_READ_MORE

Display # 
Title Author Hits
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 56-57 Written by WebMaster 921
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ตรวจสอบวุุฒิการศึกษา Written by WebMaster 309
กำหนดการปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Written by WebMaster 388
กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา นักศึกษารหัส 58 ระดับปริญญาตรี Written by WebMaster 636
กำหนดการจองรายวิชานักศึกษาภาคกศ.ปช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Written by WebMaster 1423
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Written by WebMaster 1523
ปฎิทินการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ปี1-4 ภาคเรียน 1-58 Written by WebMaster 3239
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ Written by WebMaster 2862
เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต Written by WebMaster 3115
(สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว Written by WebMaster 4107