Font Size

Cpanel
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุนเพชรราชภัฏ 2558

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุนเพชรราชภัฏ 2558

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ E สาขานิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ E สาขานิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 • ปฏิทินการเรียนการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

  ปฏิทินการเรียนการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

 • กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

 • ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 56-57

  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 56-57

 • กำหนดการปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  กำหนดการปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 • กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา นักศึกษารหัส 58 ระดับปริญญาตรี

  กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา นักศึกษารหัส 58 ระดับปริญญาตรี

 • การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา...

 • เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

  (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

HEADLINE NEWS

สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

Written by WebMaster On Tuesday, 25 August 2015 08:57

รายงานการวิจัย
สถานภาพการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจําปีการศึกษา 2556
สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มิถุนายน 2558
เอกสารสารฉบับสมบูรณ์
http://academic.reru.ac.th/download/2558/reru-student-job-58.pdf

SP_READ_MORE

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ตรวจสอบวุุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2557

Written by WebMaster On Tuesday, 02 December 2014 09:30

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช.

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้ติดต่อกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา สำนักวิชาการและประมวลผล ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

SP_READ_MORE

หนังสือ เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบันจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Written by WebMaster On Thursday, 30 October 2014 09:15

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/1955
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบันจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียดดังแนบ Download

SP_READ_MORE

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

Written by WebMaster On Thursday, 17 July 2014 11:57

17-07-57-1

17-07-57-1

17-07-57-1

17-07-57-1

SP_READ_MORE

Display # 
Title Author Hits
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุนเพชรราชภัฏ 2558 Written by WebMaster 198
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ E สาขานิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Written by WebMaster 73
ปฏิทินการเรียนการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 Written by WebMaster 758
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Written by WebMaster 550
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 56-57 Written by WebMaster 1711
กำหนดการปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Written by WebMaster 998
กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา นักศึกษารหัส 58 ระดับปริญญาตรี Written by WebMaster 1005
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ Written by WebMaster 3148
เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต Written by WebMaster 3631
(สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว Written by WebMaster 4278