เลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  รอบรับตรง ปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 เมษายน 2564 15:54:41 เข้าชม : 70 ครั้ง

เลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  รอบรับตรง ปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 เมษายน 2564 15:54:41   เข้าชม : 70 ครั้ง

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  รอบรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษา จากเดิมที่กำหนดสอบ 
  วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงเป็น วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

  รายละเอียด
  https://qrgo.page.link/6RXMx

กลับ ...

ACADEMIC    RERU