รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 สาขาสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 22:32:08 เข้าชม : 31 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 สาขาสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 22:32:08   เข้าชม : 31 ครั้ง

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4  สาขาสาธารณสุขศาสตร์

  ให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ
  ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2564 

  ที่เว็บไซต์  http://academic.reru.ac.th/register 

  หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

  รายชื่อ
  https://qrgo.page.link/fEjEN

กลับ ...

ACADEMIC    RERU