ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ระดับอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรม 3 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 14:16:13 เข้าชม : 26 ครั้ง

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ระดับอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรม 3 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 14:16:13   เข้าชม : 26 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU