Font Size

Cpanel
 • รับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562

  รับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562

 • แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ

  แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ

 • ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10

  ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10

 • คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

  คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 )

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 )

Download

 

SP_READ_MORE

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Download

 

 

 

SP_READ_MORE

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชานิติศาตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 )

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชานิติศาตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Download

 

 

 

SP_READ_MORE

กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาภาค ปกติ ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
โดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาดังนี้


เพิ่มเติม

SP_READ_MORE

ลงทะเบียนสอบไล่แก้ตัว นักศึกษา ภาคปกติและภาคกศ.ปช สาขานิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียนสอบไล่แก้ตัว นักศึกษา ภาคปกติและภาคกศ.ปช สาขานิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กำหนดวันรับลงทะเบียนสอบไล่แก้ตัว ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 4 มีนาคม 2562
[เพิ่มเติม]

SP_READ_MORE

ประกาศงดการเรียนการสอน นักศึกษาภาค กศ.ปช. และ นักศึกษา MOU วันที่ 23-24 มี.ค. 62

ประกาศงดการเรียนการสอน 
ระหว่างวันที่  23-24 มีนาคม 2562

สำหรับ นักศึกษา ภาค กศ.ปช. และ นักศึกษา โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชน

- ประกาศสำหรับ นักศึกษา ภาค กศ.ปช.
- ประกาศสำหรับ นักศึกษา MOU

SP_READ_MORE

กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 5 ภาคปลาย 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
[download]


SP_READ_MORE

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

[Download]

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า(พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า(พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานตัว
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ประเภทเรียนดี
https://goo.gl/qE5Edr

ประเภทความสามารถพิเศษ
https://goo.gl/1CG2Mp

ประเภททั่วไป
https://goo.gl/9GKrEB

 

 

SP_READ_MORE

คู่มือการจัดตารางเรียน ตารางสอน

ข้อมูลประกันคุณภาพ

ข้อมูลหลักสูตรQA


หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
     
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
     - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
     - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)SP_READ_MORE

สถิติจำนวนนักศึกษา
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2552
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2555

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2555
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2555

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 2/2554

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 1/2556
SP_READ_MORE