Font Size

Cpanel

21 02 61 01

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 (2)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบที่ 1...

 • ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (2)

  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (2)

 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช. ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (2)

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช....

 • [สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561 (2)

  [สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561 (2)

 • [สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 (2)

  [สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 (2)

 • ประกาศรับสมัครฯ รอบที่ 1/2 (Portfolio) และรอบที่ 2 โควตา (2)

  ประกาศรับสมัครฯ รอบที่ 1/2 (Portfolio) และรอบที่ 2 โควตา (2)

 • ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

 • ขั้นตอนการสมัครเรียนระบบ T-CAS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

  ขั้นตอนการสมัครเรียนระบบ T-CAS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

 • คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

  คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

 • คู่มือนักศึกษา 2560

  คู่มือนักศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการอนุมัติสำเร็จการศึกษา วันที่ 14 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการเรียนการสอน นักศึกษาภาคกศ.ปช. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินดำเนินงานเกี่ยวกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคกศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินดำเนินงานเกี่ยวกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์แจ้งแนวปฏิบัติเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
[สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561
[สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลประกันคุณภาพ

ข้อมูลหลักสูตรQA


  หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
     
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
      - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)SP_READ_MORE

สถิติจำนวนนักศึกษา


 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2552
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2555

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2555
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2555

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 2/2554

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 1/2556
SP_READ_MORE