Font Size

Cpanel
 • ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นคำร้อง ลงทะเบียนเพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ลงทะเบียนซ่อม E/F ยื่นคำร้องขอแก้ I และการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

  ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นคำร้อง ลงทะเบียนเพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ลงทะเบียนซ่อม E/F...

 • คู่มือนักศึกษา 2560

  คู่มือนักศึกษา 2560

 • ประชาสัมพันธ์ตารางเรียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

  ประชาสัมพันธ์ตารางเรียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

 • (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

  (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียนสอบไล่แก้ตัว นักศึกษาศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

กำหนดการลงทะเบียนสอบไล่แก้ตัว นักศึกษาศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

 วันรับลงทะเบียนสอบไล่แก้ตัว ตั้งแต่วันที่ 9 - 21 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไล่แก้ตัว วันที่ 24 สิงหาคม 2560
วันสอบไล่แก้ตัว ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก!]

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา 
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

*หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถติดต่อรับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองที่สำนักวิชาการและประมวลผล 
นักศึกษาภาคปกติ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา พร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษายื่นที่เจ้าหน้าที่
นักศึกษาภาค กศ.ปช/พิเศษ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษายื่นที่เจ้าหน้าที่

***โดยสามารถติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ***

ตรวจสอบรายชื่อ [คลิก!]

SP_READ_MORE

ติดตามข่าวสารการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2561
สามารถติดตามข่าวสารการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ 

(Thai university Central Admission System: TCAS) ปการศึกษา 2561
จากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ที่
http://tcas61.cupt.net

SP_READ_MORE

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560

สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ ระหว่างวันที่ 1 - 27 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ : นักศึกษาติดต่อรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษาฉบับตรวจสอบสำเร็จการศึกษา ได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่สำนักวิชาการและประมวลผล โทร. 043-556004

 >>>>> รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก!] <<<<<

SP_READ_MORE

กรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2559

graduation1

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2559 ที่ผ่านการอนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2559 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทุกท่าน

********************************************************
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ออนไลน์ที่

>>>>>>>>>> http://surveys.reru.ac.th <<<<<<<<<<<<

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2560

********************************************************

SP_READ_MORE

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

 1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตรพ.ศ.2557
 2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ พ.ศ.2557
 3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ.2556
 4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ.2556
 5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2555
 6. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต พ.ศ.2554
 7. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต พ.ศ.2554
 8. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ.2554
 9. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554
 10. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป)
 11. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553
 12. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2553
 13. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553
 14. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ.2552
 15. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552
 16. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2552
 17. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2558
 18. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2558
 19. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ.2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ.2558
 3. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 4. หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
SP_READ_MORE

รหัสหลักสูตรอ้างอิงตามรหัส สกอ

รหัสหลักสูตรอ้างอิงตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

[Download]

SP_READ_MORE

ข้อมูลประกันคุณภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์ รอบเพิ่มเติม 60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 - สาขาวิชาศิลปศึกษา

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00 - 15.30 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : สำหรับผู้ผ่านข้อเขียนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้นำหนังสือรับรองความพฤติ และใบตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของทางคณะพยาบาลศาสตร์มาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร>>
1.หนังสือรับรองความประพฤติ
2.ใบตรวจร่างกาย

 

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบทั่วไป 60 (ข้อมูลประกัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปริญญาตรี 5 ปี)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ปริญญาตรี 5 ปี)
- สาขาวิชาภาษาไทย (ปริญญาตรี 5 ปี)
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปริญญาตรี 5 ปี)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปริญญาตรี 5 ปี)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาตรี 5 ปี)
- สาขาวิชาสังคมศึกษา (ปริญญาตรี 5 ปี)
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ปริญญาตรี 5 ปี)
- สาขาวิชาประถมศึกษา (ปริญญาตรี 5 ปี)
- สาขาวิชาพลศึกษา (ปริญญาตรี 5 ปี)
- สาขาวิชาศิลปศึกษา (ปริญญาตรี 5 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเคมี (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาชีววิทยา (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ปริญญาตรี 2 ปี เทียบเข้า)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการ (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาการจัดการ (ปริญญาตรี 2 ปี เทียบเข้า)
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี 2 ปี เทียบเข้า)
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ปริญญาตรี 2 ปี เทียบเข้า)
- สาขาวิชาการตลาด (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาการบัญชี (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาการบัญชี (ปริญญาตรี 2 ปี เทียบเข้า)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปริญญาตรี 2 ปี เทียบเข้า)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ปริญญาตรี 4 ปี)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ปริญญาตรี 4 ปี)

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบทั่วไป ปี 60 (เพิ่มเติม) (ข้อมูลประกัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบทั่วไป ปี 60 (ข้อมูลประกัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน ซีพี ออลล์ (ข้อมูลประกัน)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประเภททุนตามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560
[Download]

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน ซีพี ออลล์ (ข้อมูลประกัน)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประเภททุนตามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560
[Download]

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ปี 60 (ข้อมูลประกัน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

>>Download<<


SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน ซีพี ออลล์ (ข้อมูลประกัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประเภททุนตามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ประจำปีการศึกษา 2560
[Download]

รายชื่อเพิ่มเติม
[Download]

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบทุน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน ซีพี ออลล์ (ข้อมูลประกัน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 59 (ข้อมูลประกัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ 
สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ประจำปีการศึกษา 2559

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น

ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรีนวีว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม : 
http://reru.ac.th
http://academic.reru.ac.th
http://academic.reru.ac.th/download/2559/13-07-59-2.pdf

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ปี 59 (ข้อมูลประกัน)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 59 (ข้อมูลประกัน)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 59 (ข้อมูลประกัน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบทั่วไป ปี 59 (ข้อมูลประกัน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตร ปี 59 (ข้อมูลประกัน)
สาขาวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก รอบรับตรง ปี 59 (ข้อมูลประกัน)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ ประเภททุนความสามารถพิเศษ(ด้านกีฬา) ลำดับสำรอง ปี 59 (ข้อมูลประกัน)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบรับตรง ปี 59 (ข้อมูลประกัน)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี กรณีพิเศษ ปี 59 (ข้อมูลประกัน)
รับสมัครนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ปี 59 (ข้อมูลประกัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง ปี 59 (ข้อมูลประกัน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติทุนกรณีพิเศษด้านดนตรี ปี 59 (ข้อมูลประกัน)
คำสั่งคณะกรรมการกำกับการสอบและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา รับตรง ปี 59 (ข้อมูลประกัน)

คำสั่งคณะกรรมการกำกับการสอบและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา รับตรง ปี 2559

ตามประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๑ และ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้การดําเนินการสอบคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้

[Download]

 

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยชุมชน ปี 58 (ข้อมูลประกัน)

27 04 59 1

[Download]

รายชื่อเพิ่มเติม [Download]

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบรับตรง ปี 59 (ข้อมูลประกัน)

รายชื่อผู้สมัครที่หลักฐานไม่ครบ [Download]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 [Download]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 [Download]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 [Download]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 [Download]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม  ครั้งที่ 5 [Download]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม  ครั้งที่ 6 [Download]

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบรับตรง ปี 2559 [Download]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (ภาคเช้า)

 1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ ระดับปริญญาตรี 5 ปี [Download]
 2. ระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) [Download]

หลักสูตรที่มีการสอบ (ภาคบ่าย)

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี  [Download]
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  คณิตศาสตร์   ปริญญาตรี 5 ปี
 [Download]
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ศึกษา   ปริญญาตรี 5 ปี
 [Download]
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา   ปริญญาตรี 5 ปี
 [Download]
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  พลศึกษา   ปริญญาตรี 5 ปี
 [Download]
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ   ปริญญาตรี 5 ปี
 [Download]
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  ภาษาไทย   ปริญญาตรี 5 ปี
 [Download]
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป   ปริญญาตรี 5 ปี
 [Download]
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  ศิลปศึกษา   ปริญญาตรี 5 ปี
 [Download]
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  สังคมศึกษา   ปริญญาตรี 5 ปี
 [Download]
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา  การจัดการ   ปริญญาตรี 4 ปี
 [Download]
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา  การจัดการการท่องเที่ยว   ปริญญาตรี 4 ปี
 [Download]
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา  การจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี
 [Download]
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา  การตลาด   ปริญญาตรี 4 ปี
 [Download]
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ปริญญาตรี 4 ปี
 [Download]
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา  การบัญชี   ปริญญาตรี 4 ปี
 [Download]
SP_READ_MORE

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ ประเภททุนความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬาหรือด้านดนตรี) ปี 59 (ข้อมูลประกัน)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษา ภาคปกติ ประเภททุนความสามารถพิเศษ
(ด้านกีฬาหรือด้านดนตรี) กรณีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ

SP_READ_MORE

เปิดรับสมัครทุนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาหรือด้านดนตรี (กรณีพิเศษ) ปี 59 เปิดรับสมัครทุนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาหรือด้านดนตรี ปี (ข้อมูลประกัน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบทุน ปี 59 เปิดรับสมัครทุนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาหรือด้านดนตรี ปี 59 (ข้อมูลประกัน)

 23 01 59 1

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก(รายละเอียดประกาศ) คลิกที่นี้......

ทุนความสามารถพิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)
- สาขาวิชาพลศึกษา
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา
- สาขาวิชาศิลปศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ. 4 ปี)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี)
- สาขาวิชานิติศาสตร์

ทุนเรียนดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี)
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ. 4 ปี)
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด (เทียบเข้าผู้จบ ปวส.)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.4 ปี)
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี (เทียบเข้าผู้จบ ปวส.)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี)
- สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

SP_READ_MORE

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 59 (ข้อมูลประกัน)

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
********รอบทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ*****************
สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์

http://academic.reru.ac.th/download/2558/admit59-1.zip


*********************รอบรับตรง******************

ประกาศ 
ใบสมัครรอบรับตรง 


  *********************รอบโคต้า******************

กรอกสมัคร 
ประกาศ รอบโควตา

SP_READ_MORE

สถิติจำนวนนักศึกษา

file extension pdfสรุปจำนวนนักศึกษา ภาคปกติ นักศึกษาแรกเข้า นักศึกษาพ้นสภาพ และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (54-58)


file extension pdf


file extension pdf


 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2552
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2555

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2555
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2555

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 2/2554

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 1/2556
SP_READ_MORE