Font Size

Cpanel

 TCAS RERU 61

 • กำหนดการจองรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560.

  กำหนดการจองรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560.

 • ขั้นตอนการสมัครเรียนระบบ T-CAS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

  ขั้นตอนการสมัครเรียนระบบ T-CAS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

 • ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

  ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

 • กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 • คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

  คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

 • ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นคำร้อง ลงทะเบียนเพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ลงทะเบียนซ่อม E/F ยื่นคำร้องขอแก้ I และการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

  ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นคำร้อง ลงทะเบียนเพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ลงทะเบียนซ่อม E/F...

 • คู่มือนักศึกษา 2560

  คู่มือนักศึกษา 2560

 • ประชาสัมพันธ์ตารางเรียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

  ประชาสัมพันธ์ตารางเรียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

 • (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

  (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปอาจารย์ประจำหลักสูตร
สถิติการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

  

SP_READ_MORE

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกษา ภาค ปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ที่ ๒๔๒๖/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกษา ภาค ปกติ
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
----------------------------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาค ปกติ
ประจำภาคปลาย ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ , วันที่ ๑๖ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๔ , ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการสอบปลายภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพิ่มเติม

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 กันยายน 2560

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา
ในวันที่ 21 กันยายน 2560

*หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถติดต่อรับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองที่สำนักวิชาการและประมวลผล
นักศึกษาภาคปกติ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา พร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษายื่นที่เจ้าหน้าที่
นักศึกษาภาค กศ.ปช/พิเศษ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษายื่นที่เจ้าหน้าที่
โดยสามารถติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อ [คลิก]

SP_READ_MORE

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ระว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 1 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก]

SP_READ_MORE

ขั้นตอนการสมัครเรียนระบบ TCAS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

StepAdmissionRERU2561

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 นี้

ซึ่งมีน้อง ๆ และผู้สนใจเป็นจำนวนมากได้สอบถามข้อมูลกันเข้ามา ดังนั้นวันนี้ทางสำนักวิชาการและประมวลผล จึงขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลการสมัคร 
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 2 แบบ คือ สมัครในระบบออนไลน์โดยเข้ากรอกมูลการสมัครได้ที่ http://admission.reru.ac.th/ (ซึ่งจะเปิดระบบในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้) 
หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน
เมื่อทำการกรอกข้อมูลและสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครดำเนิการชำระเงินค่าสมัคร ซึ่งสามารถชำระได้ 2 กรณี คือ 
1.ชำระที่ฝ่ายการเงินที่มหาวิทยาลัย
2.ชำระผ่านทางธนาคาร

ขั้นตอนที่ 3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร
หลังจากที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ***ผู้สมัครจะต้องทำการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดว่าในแต่ละรอบของการสมัครนั้น จะต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครอะไรบ้าง ซึ่งเอกสารหลักที่จะต้องส่งนั้นประกอบด้วย
1.ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่าย
2.หลักฐานการชำระเงิน (สำเนาหลักฐานการชำระเงิน)
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารอื่น ๆ ประกอบการสมัคร (***ตามที่ระบุในประกาศการรับสมัครแต่ละรอบ***)

สำหรับผู้สมัครที่สะดวกมาสมัครด้วยตนเองนั้น ในวันที่มาสมัครควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ มาให้ครบ และเตรียมแฟ้มสะสมผลงานมาด้วยเพราะจะสะดวกและไม่ต้องส่งเอกสารมาในภายหลัง ซึ่งเป็นการเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบสถานะการสมัคร
หลังจากที่ชำระเงินและส่งเอกสารประกอบการสมัครมาเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครของตนเองได้ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร

**********************************************************************************************************
ที่สำคัญผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ 
**********************************************************************************************************

ทั้งนี้หากมีข้อมุลหรือรายละเอียดที่ต้องการทราบเพิ่มเติม
สามารถติดตามข้อมูลสารต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและประมวลผล https://academic.reru.ac.th/ 
หรือ Inbox เข้ามาสอบถามทาง facebook fanpage ของสำนักวิชาการและประมวลผลและโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม โทร. 043-556004

 

 

 

SP_READ_MORE

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคกศ.ปช. ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาภาคกศ.ปช. ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 2 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ตัว นักศึกษาภาคกศ.ปช. สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ตัว นักศึกษาภาคกศ.ปช.  
สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559
 >>> สถานที่สอบ ห้อง 1606 เวลา 17.00 - 20.00 น. <<< 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

SP_READ_MORE

ข้อมูลประกันคุณภาพ

สถิติจำนวนนักศึกษา

 

 

file extension pdf


file extension pdfสรุปจำนวนนักศึกษา ภาคปกติ นักศึกษาแรกเข้า นักศึกษาพ้นสภาพ และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (54-58)


file extension pdf


file extension pdf


 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2552
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2555

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2555
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2555

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 2/2554

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 1/2556
SP_READ_MORE