Font Size

Cpanel

21 02 61 01

 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ โควตา ปีการศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ โควตา ปีการศึกษา

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา ในวันที่ 26 เมษายน 2561

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา ในวันที่ 26 เมษายน 2561

 • ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบ โควตา ปีการศึกษา 2561

  ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบ โควตา ปีการศึกษา 2561

 • การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ปีการศึกษา 2561

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา...

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 (2)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1...

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา ในวันที่ 21 มีนาคม 2561...

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา ในวันที่ 21 มีนาคม 2561...

 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช. ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (2)

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช....

 • [สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561 (2)

  [สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561 (2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่องการขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
ประจำปีการศึกษา 2561

https://goo.gl/nQ9v4H

SP_READ_MORE

เปิดจองรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ประจำภาคต้น 2561

กำหนดการจองรายวิชาเลือกเสรี
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

[Download]


 

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา ในวันที่ 21 มีนาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการเรียนการสอน นักศึกษาภาคกศ.ปช. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบปลายภาคฯ (สำหรับคณะดาวน์โหลด)SP_READ_MORE

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินดำเนินงานเกี่ยวกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคกศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินดำเนินงานเกี่ยวกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์แจ้งแนวปฏิบัติเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลประกันคุณภาพ

ข้อมูลหลักสูตรQA


หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
     
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
     - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
     - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)SP_READ_MORE

สถิติจำนวนนักศึกษา


 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2552
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2555

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2555
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2555

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 2/2554

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 1/2556
SP_READ_MORE