Font Size

Cpanel
 • รับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปี 60

  รับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปี 60

 • ประชาสัมพันธ์ตารางเรียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

  ประชาสัมพันธ์ตารางเรียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษาภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษาภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์...

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ปีการศึกษา 2560

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ปีการศึกษา...

 • เปิดภาคเรียน 1/60

  เปิดภาคเรียน 1/60

 • (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

  (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2560

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

*หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถติดต่อรับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองที่สำนักวิชาการและประมวลผล 
นักศึกษาภาค ปกติ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา พร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษายื่นที่เจ้าหน้าที่
นักศึกษาภาค กศ.ปช/พิเศษ แต่งกายด้วยชุดสุภาพพร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษายื่นที่เจ้าหน้าที่
สามารถรับเอกสารได้ใน วันที่  30 มิถุนายน 2560

[Download]

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษาภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560

N Edu60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษาภาคปกติ 
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ [รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !]
รายงานตัว ในวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.30 น. 
ณ สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา [รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !]
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา [รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !]
- สาขาวิชาศิลปศึกษา [รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !]
รายงานตัว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.30 น 
ณ สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

**พร้อมทั้งพาผู้ปกครองมาด้วย** ผู้ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด 
ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-556004 
facebook.com/academic.reru

 

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ปีการศึกษา 2560

PresentMOU60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับวิทยาลัยชุมชน
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ สำนักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก! ]

 

SP_READ_MORE

รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

*หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถติดต่อรับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองที่สำนักวิชาการและประมวลผล 
นักศึกษาภาค ปกติ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา พร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษายื่นที่เจ้าหน้าที่
นักศึกษาภาค กศ.ปช/พิเศษ แต่งกายด้วยชุดสุภาพพร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษายื่นที่เจ้าหน้าที่
สามารถรับเอกสารได้ใน วันที่  2 มิถุนายน 2560

[Download]

SP_READ_MORE

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

 1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตรพ.ศ.2557
 2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ พ.ศ.2557
 3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ.2556
 4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ.2556
 5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2555
 6. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต พ.ศ.2554
 7. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต พ.ศ.2554
 8. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ.2554
 9. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554
 10. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป)
 11. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553
 12. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2553
 13. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553
 14. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ.2552
 15. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552
 16. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2552
 17. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2558
 18. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2558
 19. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ.2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ.2558
 3. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 4. หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
SP_READ_MORE

รหัสหลักสูตรอ้างอิงตามรหัส สกอ

รหัสหลักสูตรอ้างอิงตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

[Download]

SP_READ_MORE