Font Size

Cpanel

 TCAS RERU 61

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561 (2)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบที่ 1...

 • ประชาสัมพันธ์ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน

  ประชาสัมพันธ์ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน

 • ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

 • กำหนดการเพิ่ม-ถอน แก้ I , E/F นักศึกษาภาคปกติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

  กำหนดการเพิ่ม-ถอน แก้ I , E/F นักศึกษาภาคปกติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

 • ขั้นตอนการสมัครเรียนระบบ T-CAS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

  ขั้นตอนการสมัครเรียนระบบ T-CAS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

 • คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

  คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

 • คู่มือนักศึกษา 2560

  คู่มือนักศึกษา 2560

 • (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

  (สกอ) รับทราบหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการรับรหัสผ่านและการยืนยันสิทธิ์ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

AssertTcas2561 850

 

ขั้นตอนการรับรหัสที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์และการยืนยันสิทธิ์ ระบบ TCAS สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

โดยรับรหัสผ่านที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ http://admission.reru.ac.th
และดำเนินการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) 
ได้ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ ระหว่างวันที่ 15 -19 ธันวาคม 2560

ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิืได้เพียงครั้งเดียว และหากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
และควรหลีกเลี่ยงช่วงระยะเวลา 10 นาทีสุดท้ายในการยืนยันสิทธิ์ เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้และจะส่งผลทำให้เสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษาฯ !


SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา 
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560
*หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถติดต่อรับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองที่สำนักวิชาการและประมวลผล 
นักศึกษาภาคปกติ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา พร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษายื่นที่เจ้าหน้าที่
นักศึกษาภาค กศ.ปช/พิเศษ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษายื่นที่เจ้าหน้าที่
โดยสามารถติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 1 ธันวาคม  2560 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อ [คลิก]

SP_READ_MORE

ใบรายชื่อนักศึกษารายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ใบรายชื่อนักศึกษารายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
1 AED1101 ศิลปะเบื้องต้น
2 AED2105 ทัศนศิลป์ 1
3 AED2111 สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ศิลปะ
4 AED3401 ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 1
5 ANS4512 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
6 ANS4519 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
7 BBC1304 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
8 BIO3302 ข้าวไทยศึกษา
9 BPS4225 สัมมนาวรรณกรรมอีสานกับการเมือง
10 CMD3204 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
11 COD3206 ภาวะผู้นำในงานพัฒนาชุมชน
12 CPR3313 การจัดนิทรรศการ
13 CPR4203 การรู้เท่าทันสื่อ
14 ELT4315 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์
15 ETT3304 เทคโนโลยีการทำความเย็นและการปรับอากาศ
16 GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน
17 HTM3102 การดำเนินงานภัตตราคารและการควบคุมต้นทุนการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
18 HTM3202 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
19 HTM3301 การจัดการงานครัวและความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและผลไม้ไทย
20 HTM4203 บาร์และเครื่องดื่ม
21 HTM4347 การบริการโรงแรม
22 INF1101 สารสนเทศกับสังคม
23 INF2202 สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
24 INF3103 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
25 INF4206 ภาวะผู้นำสำหรับวิชาชีพสารสนเทศ
26 ITE1001 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
27 ITE2007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
28 MAT3304 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์
29 MUE3223 ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี
30 PHD2204 อนามัยสิ่งแวดล้อม
31 PHY4420 ธรณีวิทยาเบื้องต้น
32 POS3001 สันติศึกษา
33 SCB3319 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
34 SCG3207 การแปรรูปและถนอมอาหาร
35 SOC1101 ปรัชญาเบื้องต้น
36 SOC1303 มนุษย์กับสังคม
37 SOC3501 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
38 TRM2202 ศิลปะการครัว
39 TRM3204 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
40 TRM4391 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560


SP_READ_MORE

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559__

graduate58 59 217 11 60

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

                                                                                                    1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
                                                                                                    2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
                                                                                                    3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
                                                                                                    4.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
                                                                                                    5.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
                                                                                                    6.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
                                                                                                    7.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
                                                                                                    8.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
                                                                                                    9.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
                                                                                                   10.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
                                                                                                   11.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สรุปจำนวนบัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ทั้งนี้บัณฑิตทุกท่านที่มีรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ออนไลน์ที่

>>>>>>>>>> http://surveys.reru.ac.th <<<<<<<<<<<<

เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม

 

 


SP_READ_MORE

สรุปอาจารย์ประจำหลักสูตร
สถิติการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

  

SP_READ_MORE

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ระว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 1 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก]

SP_READ_MORE

ขั้นตอนการสมัครเรียนระบบ TCAS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

StepAdmissionRERU2561

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 นี้

ซึ่งมีน้อง ๆ และผู้สนใจเป็นจำนวนมากได้สอบถามข้อมูลกันเข้ามา ดังนั้นวันนี้ทางสำนักวิชาการและประมวลผล จึงขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลการสมัคร 
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 2 แบบ คือ สมัครในระบบออนไลน์โดยเข้ากรอกมูลการสมัครได้ที่ http://admission.reru.ac.th/ (ซึ่งจะเปิดระบบในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้) 
หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน
เมื่อทำการกรอกข้อมูลและสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครดำเนิการชำระเงินค่าสมัคร ซึ่งสามารถชำระได้ 2 กรณี คือ 
1.ชำระที่ฝ่ายการเงินที่มหาวิทยาลัย
2.ชำระผ่านทางธนาคาร

ขั้นตอนที่ 3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร
หลังจากที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ***ผู้สมัครจะต้องทำการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดว่าในแต่ละรอบของการสมัครนั้น จะต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครอะไรบ้าง ซึ่งเอกสารหลักที่จะต้องส่งนั้นประกอบด้วย
1.ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่าย
2.หลักฐานการชำระเงิน (สำเนาหลักฐานการชำระเงิน)
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารอื่น ๆ ประกอบการสมัคร (***ตามที่ระบุในประกาศการรับสมัครแต่ละรอบ***)

สำหรับผู้สมัครที่สะดวกมาสมัครด้วยตนเองนั้น ในวันที่มาสมัครควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ มาให้ครบ และเตรียมแฟ้มสะสมผลงานมาด้วยเพราะจะสะดวกและไม่ต้องส่งเอกสารมาในภายหลัง ซึ่งเป็นการเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบสถานะการสมัคร
หลังจากที่ชำระเงินและส่งเอกสารประกอบการสมัครมาเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครของตนเองได้ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร

**********************************************************************************************************
ที่สำคัญผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ 
**********************************************************************************************************

ทั้งนี้หากมีข้อมุลหรือรายละเอียดที่ต้องการทราบเพิ่มเติม
สามารถติดตามข้อมูลสารต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและประมวลผล https://academic.reru.ac.th/ 
หรือ Inbox เข้ามาสอบถามทาง facebook fanpage ของสำนักวิชาการและประมวลผลและโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม โทร. 043-556004

 

 

 

SP_READ_MORE

ข้อมูลประกันคุณภาพ

สถิติจำนวนนักศึกษา

 

 

file extension pdf


file extension pdfสรุปจำนวนนักศึกษา ภาคปกติ นักศึกษาแรกเข้า นักศึกษาพ้นสภาพ และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (54-58)


file extension pdf


file extension pdf


 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2552
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2555

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2555
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2555

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 2/2554

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 1/2556
SP_READ_MORE