Font Size

Cpanel
 • รับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

  รับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

 • ด่วน รับสมัครนักศึกษา เพิ่มเติม

  ด่วน รับสมัครนักศึกษา เพิ่มเติม

 • ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ เพิ่มเติม

  ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ เพิ่มเติม

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีนักศึกษาพิการ

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีนักศึกษาพิการ

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพิ่มเติม

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพิ่มเติม

 • ตรวจสอบ ตารางเรียน ตารางสอน ภาคปกติ ภาคต้น 2561

  ตรวจสอบ ตารางเรียน ตารางสอน ภาคปกติ ภาคต้น 2561

 • ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ 2561

  ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ 2561

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 4 การรับแบบ และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 4 การรับแบบ และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ โควตา ปีการศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ โควตา ปีการศึกษา

 • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา ในวันที่ 21 มีนาคม 2561...

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญา ในวันที่ 21 มีนาคม 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา-ภาคต้น-2561-ภาคปกติ

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น
ปีการศึกษา 2561

[Download]

 

 

SP_READ_MORE

ด่วน รับสมัครนักศึกษา เพิ่มเติม
ตารางสอบราย นักศึกษา ภาค กศ.ปช.3-2560

เล่มตารางสอบภาคกศ.ปช.-3-2560
[Download]

ตารางสอบรายวิชาเลือกเสรี-ภาคกศ.ปช.-3-60
[Download]SP_READ_MORE

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ เพิ่มเติม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีนักศึกษาพิการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพิ่มเติม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เปิดจองรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ประจำภาคต้น 2561

กำหนดการจองรายวิชาเลือกเสรี
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

[Download]


 

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลประกันคุณภาพ

ข้อมูลหลักสูตรQA


หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
     
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
     - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
     - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)SP_READ_MORE

สถิติจำนวนนักศึกษา


 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2552
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2555

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2555
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2555

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 2/2554

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 1/2556
SP_READ_MORE