Font Size

Cpanel
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2 ปี 2562

  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2 ปี 2562

 • ทรงพระเจริญ

  ทรงพระเจริญ

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...

 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ปี 2562

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ปี 2562

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

 • รับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562

  รับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562

 • ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10

  ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10

 • คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

  คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักศูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2562

 

SP_READ_MORE

เปิดรับสมัครเรียน รอบรับตรง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2562

📢📢📢เปิดรับสมัครเรียน รอบรับตรง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

📋[ออนไลน์]
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
📋[สมัครด้วยตนเอง]
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

:) } หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต { :) }

 • สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 • สาขาวิชา การประถมศึกษา
 • สาขาวิชา ดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชา พลศึกษา
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชา ภาษาไทย
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชา ศิลปศึกษา
 • สาขาวิชา สังคมศึกษา

ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/

สอบถามข้อมูลอื่นๆได้ทางกล่องข้อความ หรือ 043-556004 
เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3

📢📢📢ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3
เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562
(y) สอบสัมภาษณ์ วันที 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
SP_READ_MORE

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

MASTERDEGRE 62 REGISTER

ประกาศรับสมัคร
http://bit.ly/2IsPhMD

ใบสมัคร
http://bit.ly/2WPQUaS

 

 

SP_READ_MORE

สถิติการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

SP_READ_MORE

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Download

 

 

 

SP_READ_MORE

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชานิติศาตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 )

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชานิติศาตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Download

 

 

 

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า(พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า(พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานตัว
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ประเภทเรียนดี
https://goo.gl/qE5Edr

ประเภทความสามารถพิเศษ
https://goo.gl/1CG2Mp

ประเภททั่วไป
https://goo.gl/9GKrEB

 

 

SP_READ_MORE

คู่มือการจัดตารางเรียน ตารางสอน
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา-ภาคต้น-2561-ภาคปกติ

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น
ปีการศึกษา 2561

[Download]

 

 

SP_READ_MORE

ข้อมูลประกันคุณภาพ

ข้อมูลหลักสูตรQA


หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
     
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
     - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
     - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)SP_READ_MORE

สถิติจำนวนนักศึกษา
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2552
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2555

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2555
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2555

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 2/2554

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 1/2556
SP_READ_MORE