รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาปริญญาตรี : หากตรวจสอบพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯของสำนักวิชาการและประมวลผล 

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย : หากตรวจสอบพบ ชื่อ-สกุล ยศ ตำแหน่ง ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย


ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) ประจำปีการศึกษา  2556 (วันที่สำเร็จการศึกษาตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)