ข้อมูลหลักสูตรQA


หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
     
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
     - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
     - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)