Font Size

Cpanel

ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ประวัติความเป็นมาของสำนักวิชาการและประมวลผล

          ในอดีต สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  หน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิชาการ คือ สำนักส่งเสริมวิชาการ ต่อมา ปี พ.ศ.2545 ได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงเปลี่ยนชื่อจากสำนักส่งเสริมวิชาการเป็นสำนักวิชาการและประมวลผล โดยมีหน่วยงาน  3 หน่วยงานย่อย คือ  ฝ่ายอำนวยการ/เลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนโครงสร้างใหม่อีกครั้งเป็นงานบริการการศึกษา ซึ่งขึ้นตรงกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมีหน่วยงานย่อย 4 หน่วยงาน คือ งานอำนวยการและเลขานุการ งานแผนการเรียนและตารางเรียน งานวิชาการและหลักสูตร และงานโสตทัศนูปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2552 สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งการให้การบริการความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนกับคณาจารย์และนักศึกษา โดยเน้นการนำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเป็นสำคัญ

                    สำนักวิชาการและประมวลผล มีโครงสร้างการบริหารงาน คืองานบริการวิชาการและงานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งมีหน่วยงานย่อย 4 กลุ่มงาน คือ

กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและประวัติ และกลุ่มงาน

ประมวลผลการศึกษา โดยมีหน้าที่รวมในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556 สำนักวิชาการและประมวลผล ได้เปลี่ยนโครงการสร้างการบริหารงานใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานบริการวิชาการเปลี่ยนเป็น กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานทะเบียนและประวัติ เปลี่ยนเป็นกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา และกลุ่มงานประมวลผลการศึกษา และเพิ่มอีก 1  กลุ่มงาน คือกลุ่มงานแนะแนวการศึกษา       

ที่ตั้งปัจจุบัน   ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

ปรัชญา         วิชาการก้าวหน้า นำพาคุณธรรม เลิศล้ำบริการ สืบสานปรัชญามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์       สำนักวิชาการและประมวลผลมุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ ประสานงานและบริการด้วยเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ

         

อัตลักษณ์       “ยินดีให้บริการ”  “Service Mind”

พันธกิจ         สำนักวิชาการและประมวลผล ได้ดำเนินการตามนโยบายและพันธกิจ โดยได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของสำนัก         สำนักวิชาการและประมวลผล มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

นโยบาย       สำนักวิชาการและประมวลผลมีนโยบายหลักดังนี้
 
  1. มีระบบการส่งเสริมการให้บริการประจำสำนักวิชาการและประมวลผลที่ทันสมัย
  2. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  3. บุคลากรมีภาระงานและระบบการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเชี่ยวชาญ
  4. มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
 

สถิติเข้าชม

160381
วันนี้วันนี้87
เมื่อวานเมื่อวาน534
สัปดาห์สัปดาห์621
เดือนเดือน4941
ทั้งหมดทั้งหมด160381