Font Size

Cpanel
  • กำหนดการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

    กำหนดการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

  • ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

    ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา...

  • กำหนดการสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษา ภาคกศ.ปช. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

    กำหนดการสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษา ภาคกศ.ปช. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

  • ทรงพระเจริญ

    ทรงพระเจริญ

  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

    ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

  • ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10

    ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10

  • คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

    คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 21 – 22, 24 – 25, 28 – 31 ตุลาคม 2562
และ 1, 4 พฤศจิกายน 2562

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ตัว นักศึกษาภาค กศ.ปช. สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ตัว นักศึกษาภาค ปกติ
สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

รายชื่อ

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ตัว นักศึกษาภาค กศ.ปช. สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ตัว นักศึกษาภาค ปกติ
สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

รายชื่อ

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ตัว นักศึกษาภาค กศ.ปช. สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคปลาย และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบไล่แก้ตัว นักศึกษาภาค กศ.ปช.
สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคปลาย และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

รายชื่อ

SP_READ_MORE

ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสาขาวิชา วิชาชีพครู รุ่นที่ 5

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 
ในระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2562 - 29 กันยายน 2562

[Download]

SP_READ_MORE

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ปี 2560 - 2562

  • แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 [Download]
  • แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561 [Download]
  • แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562 [Download]

 

 

SP_READ_MORE

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

MASTERDEGRE 62 REGISTER

ประกาศรับสมัคร
http://bit.ly/2IsPhMD

ใบสมัคร
http://bit.ly/2WPQUaS

 

 

SP_READ_MORE

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Download

 

 

 

SP_READ_MORE

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชานิติศาตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 )

หนังสือการรับรองหลักสูตร สาขาวิชานิติศาตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Download

 

 

 

SP_READ_MORE

ข้อมูลประกันคุณภาพ

ข้อมูลหลักสูตรQA


หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
     
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
     - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
     - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)SP_READ_MORE

สถิติจำนวนนักศึกษา

  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2556
  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2556
  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556
  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2556
  • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2556

  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2556
  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2556
  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556
  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2556
  • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2556

  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2555
  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2555
  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555
  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2552
  • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2555

  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2555
  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2555
  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555
  • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2555
  • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2555

  • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2554
  • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2554
  • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2554
  • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2554
  • สรุปสถิตินักศึกษา 2/2554

  • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2554
  • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2554
  • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2554
  • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2554
  • สรุปสถิตินักศึกษา 1/2556
SP_READ_MORE

สถิติเข้าชม

46535
วันนี้วันนี้144
เมื่อวานเมื่อวาน469
สัปดาห์สัปดาห์144
เดือนเดือน9211
ทั้งหมดทั้งหมด46535