Font Size

Cpanel

หลักสูตรปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2555
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2555
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2555
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2555
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา พ.ศ. 2555
 • หลักสูตรพลศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2555
 • หลักสูตรสังคมศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2555
 • หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2555(ค.บ.)
 • หลักสูตรดนตรีศึกษา พ.ศ.2555(ค.บ.)
 • หลักสูตรศิลปศึกษา หลักสูตรใหม่ 2556
 • หลักสูตรพลศึกษา (นศ.รหัส 53-54)
 • หลักสูตรสังคมศึกษา (นศ.รหัส 53-54)
 • คณิตศาสตร์ (นศ.รหัส 51-54)
 • ภาษาอังกฤษ(นศ.รหัส 52-54)
 • ภาษาไทย (นศ. รหัส 52-54)
 • วิทยาศาสตร์ (นศ.รหัส 52-54)
 • การศึกษาปฐมวัย (นศ.รหัส 52-54)
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา (นศ.รหัส 52-54)
 • ดนตรีศึกษา (นศ.รหัส 51-54)

โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นศ. รหัส 52-55

โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นศ.รหัส 53 เป็นต้นไป

โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต นศ.รหัส 55 เป็นต้นไป
 • บัญชีบัณฑิต นศ.รหัส 52-55 ปี

โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • รัฐประศาสนศาสตร์ ปรับปรุง 2556 (รป.บ.) รหัส 56 เป็นต้นไป
 • รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) นศ.รหัส 52-55

โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • รัฐศาสตร์ (ร.บ.)นศ.รหัส (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
 • รัฐศาสตร์ (ร.บ.)นศ.รหัส 55-56

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • เทคโนโลยิอิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) นศ.รัหส 56 เป็นต้นไป
 • เทคโนโลยีไฟฟ้า (วท.บ.) นศ.รหัส 54 เป็นต้นไป
 • ฟิสิกส์ (วท.บ.) นศ. รหัส 54 เป็นต้นไป
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป (วท.บ.) นศ.รหัส 55-56 เป็นต้นไป
 • หลักสูตรเคมี (วท.บ.) นศ.รหัส 53 เป็นต้นไป
 • หลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.) นศ.รหัส 54 เป็นต้นไป
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
 • หลักสูตรสัตวศาสตร์ (วท.บ.) นศ.รหัส 54 เป็นต้นไป
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) นศ. รหัส 54 เป็นต้นไป
 • หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) นศ.รหัส 55 เป็นต้นไป
 • ภาษาจีน (ศศ.บ.) นศ.รหัส 55 เป็นต้นไป
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
 • สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
 • การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) นศ.รหัส 52-55
 • ภาษาจีน (ศศ.บ.) นศ.รหัส 52-55
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ

โครงสร้างหหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)

 • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) นศ.รหัส 56
 • การตลาด (บธ.บ.) นศ.รหัส 56
 • หลักสูตรการจัดการ (บธ.บ.) นศ.รหัส 55
 • หลักสูตรคอมธุรกิจ (บธ.บ.) นศ.รหัส 56
 • การโรงแรมและการท่องเที่ยว นศ.รหัส 52-55 ปี (2)
 • การตลาด (บธ.บ.) นศ.รหัส 52-55
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นศ.รหัส 52-55

หลักสูตรเก่า


รหัสและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรสถาบันราชภัฏ 2543


สัตวศาสตร์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ดนตรีศึกษา
สังคมศึกษา
พลศึกษาและการจัดการจัดการกีฬา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์การกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์
เคมี
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การพัฒนาชุมชน
นิเทศศาสตร์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี
การบัญชี บช.บ
การตลาด 4 ปี
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
รวมทุกสาขาวิชา

สถิติเข้าชม

160400
วันนี้วันนี้106
เมื่อวานเมื่อวาน534
สัปดาห์สัปดาห์640
เดือนเดือน4960
ทั้งหมดทั้งหมด160400