หลักสูตรปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)


โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)


โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)


โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)


โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)


โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)


โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)


โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)


โครงสร้างหหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)


หลักสูตรเก่า


รหัสและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรสถาบันราชภัฏ 2543


สัตวศาสตร์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ดนตรีศึกษา
สังคมศึกษา
พลศึกษาและการจัดการจัดการกีฬา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์การกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์
เคมี
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การพัฒนาชุมชน
นิเทศศาสตร์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี
การบัญชี บช.บ
การตลาด 4 ปี
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรการจัดการทั่วไป
รวมทุกสาขาวิชา