ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

not payment950
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
สรุปจำนวนนักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560