กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ภาคปกติ ปี 2562

สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาค ปกติ
ในภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

ยื่นคำร้อง ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 มีนาคม 2563

รายละเอียด