Font Size

Cpanel
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง...

 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2563

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2563

 • ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง...

 • ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง...

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ...

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ลำดับสำรอง (ครั้งที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ลำดับสำรอง...

 • กำหนดการจองรายวิชาเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

  กำหนดการจองรายวิชาเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบออนไลน์ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบออนไลน์ รอบรับตรง...

 • ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายกำหนดเวลาการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ขยายกำหนดเวลาการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช.
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

เดิม 16 - 17 พ.ค. 2563 และ 23 - 24 พ.ค. 2563

โดยให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ด้วยตนเองให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 และส่งผลการเรียน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

20 05 63 1

SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

https://drive.google.com/open…

📌 ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ
ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563
ที่เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/register/

📊 ขั้นตอนการรายงานตัว
☑️ กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษา
(ปริ้นเอกสารรายงานตัวพร้อมนำมาส่งในวันเปิดภาคเรียน และสำเนาเอกสารตามในประกาศแนบท้าย)
☑️ ปริ้นใบลงทะเบียนเรียน พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา
(ภายในระยะเวลาที่กำหนด) ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย

📢 สอบถามเพิ่มเติม  043-556004

 

 

SP_READ_MORE

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
🗃 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
🗃 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
🗃 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
🗃 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
🗃 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
🗃 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
🗃 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
🗃 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

SP_READ_MORE

การชำระเงินค่าสมัครเรียนและขยายระยะเวลาการชำระเงินลงทะเบียนเรียนและชะลอค่าปรับ
รอบรับตรง ครั้งที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ได้ดำเนินการกรอกข้อมูล ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ตามลิงค์ประกาศแนบท้ายนี้

 

https://drive.google.com/file/d/1CYo9MwoIe3KJCu_g22uQzxLiqJN-G169/view?fbclid=IwAR28RjmdZQ6eV2npTefIaQlWMUrBNPINhS298GZHk0DKzeqqJ6djSSfksug

SP_READ_MORE

เลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ภาคปกติ ปี 2562

สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาค ปกติ
ในภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

ยื่นคำร้อง ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 มีนาคม 2563

รายละเอียด

SP_READ_MORE

แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

[Download]

SP_READ_MORE

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ปี 2560 - 2562

 • แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 [Download]
 • แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561 [Download]
 • แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562 [Download]

 

 

SP_READ_MORE

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

MASTERDEGRE 62 REGISTER

ประกาศรับสมัคร
http://bit.ly/2IsPhMD

ใบสมัคร
http://bit.ly/2WPQUaS

 

 

SP_READ_MORE

ข้อมูลประกันคุณภาพ

ข้อมูลหลักสูตรQA


หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
     
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
     - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)


     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
     - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)SP_READ_MORE

สถิติจำนวนนักศึกษา


 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2556
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2556
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2556

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2552
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 2/2555

 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2555
 • file extension pdfสถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2555
 • file extension pdfสรุปสถิตินักศึกษา 1/2555

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 2/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 2/2554

 • สถิติจำนวนนักศึกษาปกติ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษา กศ.ปช 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2554
 • สถิติจำนวนนักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ 1/2554
 • สรุปสถิตินักศึกษา 1/2556
SP_READ_MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

https://drive.google.com/open…

📌 ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ
ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563
ที่เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/register/

📊 ขั้นตอนการรายงานตัว
☑️ กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษา
(ปริ้นเอกสารรายงานตัวพร้อมนำมาส่งในวันเปิดภาคเรียน และสำเนาเอกสารตามในประกาศแนบท้าย)
☑️ ปริ้นใบลงทะเบียนเรียน พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา
(ภายในระยะเวลาที่กำหนด) ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย

📢 สอบถามเพิ่มเติม  043-556004

 

 

สถิติเข้าชม

141636
วันนี้วันนี้47
เมื่อวานเมื่อวาน267
สัปดาห์สัปดาห์47
เดือนเดือน8305
ทั้งหมดทั้งหมด141636