Font Size

Cpanel

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

reportto1 2260361 850222223
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา
- สาขาวิชาพลศึกษา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- สาขาวิชาศิลปศึกษา
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
- สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี (เทียบเข้า 2 ปี)


icon

AssertTcas2561 260361