ประกาศจากสำนักวิชาการ และ ประมวลผล

ทั้งหมด

“ เรียนรู้ สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร ”

...

ผศ.ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

...

ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล

...

นางนวลละออง กันแก้ว

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล


กิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล


สถิติเข้าชม

2

Today

99

Yesterday

0

This Month

2,816

Last Month

34,763

This Year

46,850

Last Year

ACADEMIC    RERU