campaign ประกาศสำนักวิชาการและประมวลผล

ทั้งหมด

“ เรียนรู้ สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร ”

...

ผศ.ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

...

ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล

...

นางนวลละออง กันแก้ว

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล


กิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล


วิดีโอแนะนำระบบสารสนเทศการศึกษา

สถิติเข้าชม

16

Today

16

Yesterday

151

This Month

676

Last Month

827

This Year

38,917

Last Year

ACADEMIC    RERU