สำนักงาน ก.พ. รับรอง

วันที่ 7 เมษายน 2565 11:16:23 เข้าชม : 925 ครั้ง

สำนักงาน ก.พ. รับรอง

วันที่ 7 เมษายน 2565 11:16:23   เข้าชม : 925 ครั้ง

  คลิก.....ดาวน์โหลด
   

  ลำดับ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ประเภทหลักสูตร ดาวน์โหลดเอกสาร
  1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(4 ปี) หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
  2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
  3 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
  5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  7 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู   ดาวน์โหลด
    ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  
    ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
    ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
    ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว  
    ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  
    ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก  
    ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  
    ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว  
    ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
    ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
    ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า  
    ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ  
    ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
    ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  
    ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม  
    ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม  
    ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
    ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
  8 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
  9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565
  10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
  12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี) หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2564
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564
  13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564
  14 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
  15 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564
  16 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
  17 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
           
           
           
           
           
           

   

   

กลับ ...