ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว่าด้วย สำนักวิชาการและประมวลผล พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย สำนักวิชาการและประมวลผล พ.ศ. ๒๕๕๒

ดาวน์โหลด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย สำนักวิชาการและประมวลผล พ.ศ. ๒๕๕๒