บุคลากร สำนักวิชาการและประมวลผล

...

ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการและประมวลผล

...

นางนวลละออง กันแก้ว

รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานอำนวยการ
สำนักวิชาการและประมวลผล

...

นางสุภาวดี ศรีลัย

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน

...

นางสาวสุกัญญา แพงโพนทอง

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน

...

นายอนุวัตร ไชยรินทร์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน

...

นางนันท์นภัส ศรีนนท์

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

...

นางสาววิลาวรรณ์ กมลสินธ์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

...

นางสาวนิภาพร ประเสริฐสังข์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

...

นางเนาวะพา อนารัตน์

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผลการศึกษา

...

นางสาวจินตนา โพธิ์ชัย

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวการศึกษาต่อ

...

นายปรัชญา สุทธิประภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานอำนวยการ

...

นายยุทธกร อิโน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานอำนวยการ

ACADEMIC    RERU