บุคลากร
สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

...

ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

...

ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม

รองผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

...

ผศ.ดร.พิมลศักดิ์ นิลผาย

รองผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

...

ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร

รองผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

...

นางสุภาวดี ศรีลัย

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน

...

นางสาวสุกัญญา แพงโพนทอง

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน

...

นายอนุวัตร ไชยรินทร์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน

...

นางนันท์นภัส ประเสริฐสังข์

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

...

นางสาววิลาวรรณ์ กมลสินธ์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

...

นางเนาวะพา อนารัตน์

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผลการศึกษา

...

นางสาวนิภาพร ประเสริฐสังข์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา

...

นางสาวจินตนา โพธิ์ชัย

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวการศึกษาต่อ

...

นางนวลละออง กันแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

...

นายปรัชญา สุทธิประภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานอำนวยการ

...

นายเกียรติกมล เกลี้ยงเกลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานอำนวยการ