ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ประวัติความเป็นมาของสำนักวิชาการและประมวลผล

ประวัติความเป็นมาของสำนักวิชาการและประมวลผล

ในอดีต สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิชาการ คือ สำนักส่งเสริมวิชาการ ต่อมา ปี พ.ศ.2545 ได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงเปลี่ยนชื่อจากสำนักส่งเสริมวิชาการเป็นสำนักวิชาการและประมวลผล โดยมีหน่วยงาน 3 หน่วยงานย่อย คือ ฝ่ายอำนวยการ/เลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนโครงสร้างใหม่อีกครั้งเป็นงานบริการการศึกษา ซึ่งขึ้นตรงกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีหน่วยงานย่อย 4 หน่วยงาน คือ งานอำนวยการและเลขานุการ งานแผนการเรียนและตารางเรียน งานวิชาการและหลักสูตร และงานโสตทัศนูปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2552 สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งการให้การบริการความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนกับคณาจารย์และนักศึกษา โดยเน้นการนำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเป็นสำคัญ

สำนักวิชาการและประมวลผล มีโครงสร้างการบริหารงาน คืองานบริการวิชาการและงานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งมีหน่วยงานย่อย 4 กลุ่มงาน คือ

กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและประวัติ และกลุ่มงาน

ประมวลผลการศึกษาโดยมีหน้าที่รวมในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556 สำนักวิชาการและประมวลผล ได้เปลี่ยนโครงการสร้างการบริหารงานใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานบริการวิชาการเปลี่ยนเป็น กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานทะเบียนและประวัติ เปลี่ยนเป็นกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา และกลุ่มงานประมวลผลการศึกษา และเพิ่มอีก 1 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานแนะแนวการศึกษา

 • ที่ตั้งปัจจุบัน

  ที่ตั้งปัจจุบัน

  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

 • ปรัชญา

  ปรัชญา

  ส่งเสริมวิชาการสู่มาตรฐานการศึกษา การบริการก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 • วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์

  สำนักวิชาการและประมวลผลเป็นผู้นำด้านการให้บริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 • อัตลักษณ์

  อัตลักษณ์

  “ เรียนรู้ สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร ”

 • ค่านิยมองค์กร

  ค่านิยมองค์กร

  " RERU "

 • พันธกิจ

  พันธกิจ

  พันธกิจ สำนักวิชาการและประมวลผล

  • เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการงานหลักสูตรและการสอนงานทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา และงานแนะแนวการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง ที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักอย่างต่อเนื่อง
  • สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศในการทำงานดุจบ้านหลังที่สอง เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
  • บริการด้านงานทะเบียนและงานประมวลผล ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษาที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการในระยะยาว