หลักสูตรปริญญาตรี

รายละเอียดข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี

คลิก..โครงสร้างหลักสูตร..

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2555
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2555
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2555
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2555
- หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา พ.ศ. 2555
- หลักสูตรพลศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2555
- หลักสูตรสังคมศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2555
- หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2555(ค.บ.)
- หลักสูตรดนตรีศึกษา พ.ศ.2555(ค.บ.)
- หลักสูตรศิลปศึกษา หลักสูตรใหม่ 2556
- หลักสูตรพลศึกษา (นศ.รหัส 53-54)
- หลักสูตรสังคมศึกษา (นศ.รหัส 53-54)
- ภาษาอังกฤษ(นศ.รหัส 52-54)
- ภาษาไทย (นศ. รหัส 52-54)
- วิทยาศาสตร์ (นศ.รหัส 52-54)
- การศึกษาปฐมวัย (นศ.รหัส 52-54)
- คอมพิวเตอร์ศึกษา (นศ.รหัส 52-54)
- ดนตรีศึกษา (นศ.รหัส 51-54)
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นศ. รหัส 52-55
- นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นศ.รหัส 53 เป็นต้นไป
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต นศ.รหัส 55 เป็นต้นไป
- บัญชีบัณฑิต นศ.รหัส 52-55 ปี
- รัฐประศาสนศาสตร์ ปรับปรุง 2556 (รป.บ.) รหัส 56 เป็นต้นไป
- รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) นศ.รหัส 52-55
- รัฐศาสตร์ (ร.บ.)นศ.รหัส (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
- รัฐศาสตร์ (ร.บ.)นศ.รหัส 55-56
- เทคโนโลยิอิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) นศ.รัหส 56 เป็นต้นไป
- เทคโนโลยีไฟฟ้า (วท.บ.) นศ.รหัส 54 เป็นต้นไป
- ฟิสิกส์ (วท.บ.) นศ. รหัส 54 เป็นต้นไป
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป (วท.บ.) นศ.รหัส 55-56 เป็นต้นไป
- หลักสูตรเคมี (วท.บ.) นศ.รหัส 53 เป็นต้นไป
- หลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.) นศ.รหัส 54 เป็นต้นไป
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
- หลักสูตรสัตวศาสตร์ (วท.บ.) นศ.รหัส 54 เป็นต้นไป
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) นศ. รหัส 54 เป็นต้นไป
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
- การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) นศ.รหัส 55 เป็นต้นไป
- ภาษาจีน (ศศ.บ.) นศ.รหัส 55 เป็นต้นไป
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
- สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
- การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) นศ.รหัส 52-55
- ภาษาจีน (ศศ.บ.) นศ.รหัส 52-55
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) นศ.รหัส 56
- การตลาด (บธ.บ.) นศ.รหัส 56
- หลักสูตรการจัดการ (บธ.บ.) นศ.รหัส 55
- หลักสูตรคอมธุรกิจ (บธ.บ.) นศ.รหัส 56
- การโรงแรมและการท่องเที่ยว นศ.รหัส 52-55 ปี (2)
- การตลาด (บธ.บ.) นศ.รหัส 52-55
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นศ.รหัส 52-55
- สัตวศาสตร์
- ฟิสิกส์
- ชีววิทยา
- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
- การศึกษาปฐมวัย
- คอมพิวเตอร์ศึกษา
- ดนตรีศึกษา
- สังคมศึกษา
- พลศึกษาและการจัดการจัดการกีฬา
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- วิทยาศาสตร์การกีฬา
- อิเล็กทรอนิกส์
- เคมี
- ภาษาจีน
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- การพัฒนาชุมชน
- นิเทศศาสตร์
- การโรงแรมและการท่องเที่ยว
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี
- การบัญชี บช.บ
- การตลาด 4 ปี
- นิติศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสูตรการจัดการทั่วไป
- รวมทุกสาขาวิชา

ACADEMIC    RERU