หลักสูตรปริญญาตรี

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรี

คลิก..อ่านรายละเอียดหลักสูตร..

1. ค.บ. (4 ปี) การประถมศึกษา ปรับปรุง 2562
2. ค.บ. (4 ปี) การศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง 2562
3. ค.บ. (4 ป) คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2562
4. ค.บ. (4 ปี) คอมพิวเตอร์ศึกษา ปรับปรุง 2562
5. ค.บ. (4 ปี) ดนตรีศึกษา ปรับปรุง 2562
6. ค.บ. (4 ปี) พลศึกษา ปรับปรุง 2562
7. ค.บ. (4 ปี) ภาษาไทย ปรับปรุง 2562
8. ค.บ. (4 ปี) ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง 2562
9. ค.บ. (4 ปี) วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง 2562
10. ค.บ. (5 ปี) ศิลปศึกษา ปรับปรุง 2560
11. ค.บ. (4 ปี) สังคมศึกษา ปรับปรุง 2562
12. ค.บ. (4 ปี) คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ใหม่ 2563
13. ค.บ. (5 ปี) การประถมศึกษา ใหม่ 2560
14. ค.บ. (5 ปี) การศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง 2560
15. ค.บ. (5 ปี) คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2560
16. ค.บ. (5 ปี) คอมพิวเตอร์ศึกษา ปรับปรุง 2560
17. ค.บ. (5 ปี) ดนตรีศึกษา ปรับปรุง 2560
18. ค.บ. (5 ปี) พลศึกษา ปรับปรุง 2560
19. ค.บ. (5 ปี) ภาษาไทย ปรับปรุง 2560
20. ค.บ. (5 ปี) ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง 2560
21. ค.บ. (5 ปี) วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง 2560
22. ค.บ. (5 ปี) ศิลปศึกษา ปรับปรุง 2560
23. ค.บ. (5 ปี) สังคมศึกษา ปรับปรุง 2560
52. วท.บ.เคมี ปรับปรุง 2563
53. วท.บ. ชีววิทยา ปรับปรุง 2564
54. วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 2564
55. วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปรับปรุง 2561
56. วท.บ. ฟิสิกส์ ปรับปรุง 2559
57. วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ปรับปรุง 2560
58. วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง 2560
59. วท.บ. สัตวศาสตร์ ปรับปรุง 2559
60. วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ปรับปรุง 2559
62. วท.บ. สัตวศาสตร์ ปรับปรุง 2564
63. สบ. สาธารณสุขชุมชน ปรับปรุง 2564
65. วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง 2564
66. ค.บ. (4ปี)ฟิสิกส์ ใหม่ พ.ศ.2564
67. ค.บ. (4ปี)ชีววิทยา 2564
68. ค.อ.บ. ไฟฟ้า ใหม่_2564
69. นศ.บ. การประชาสัมพันธ์ ปรับปรุง 2558
70. นศ.บ. นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ 2563
71. ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ปรับปรุง 2560
72. ศศ.บ. ภาษาจีน ปรับปรุง 2560
73. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปรับปรุง 2560
74. ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปรับปรุง 2561
75. วท.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2566
76. วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 2565
77. ศศ.บ.พัฒนาชุมชนและนวัฒกรรมสังคม หลักสูตร 2565
78. ศศ.บ.ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 2565
79. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2565
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นศ. รหัส 52-55
- นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นศ.รหัส 53 เป็นต้นไป
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต นศ.รหัส 55 เป็นต้นไป
- บัญชีบัณฑิต นศ.รหัส 52-55 ปี
- รัฐประศาสนศาสตร์ ปรับปรุง 2556 (รป.บ.) รหัส 56 เป็นต้นไป
- รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) นศ.รหัส 52-55
- รัฐศาสตร์ (ร.บ.)นศ.รหัส (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
- รัฐศาสตร์ (ร.บ.)นศ.รหัส 55-56
- เทคโนโลยิอิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) นศ.รัหส 56 เป็นต้นไป
- เทคโนโลยีไฟฟ้า (วท.บ.) นศ.รหัส 54 เป็นต้นไป
- ฟิสิกส์ (วท.บ.) นศ. รหัส 54 เป็นต้นไป
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป (วท.บ.) นศ.รหัส 55-56 เป็นต้นไป
- หลักสูตรเคมี (วท.บ.) นศ.รหัส 53 เป็นต้นไป
- หลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.) นศ.รหัส 54 เป็นต้นไป
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
- หลักสูตรสัตวศาสตร์ (วท.บ.) นศ.รหัส 54 เป็นต้นไป
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) นศ. รหัส 54 เป็นต้นไป
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
- การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) นศ.รหัส 55 เป็นต้นไป
- ภาษาจีน (ศศ.บ.) นศ.รหัส 55 เป็นต้นไป
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
- สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) นศ.รหัส 56 เป็นต้นไป
- การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) นศ.รหัส 52-55
- ภาษาจีน (ศศ.บ.) นศ.รหัส 52-55
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) นศ.รหัส 56
- การตลาด (บธ.บ.) นศ.รหัส 56
- หลักสูตรการจัดการ (บธ.บ.) นศ.รหัส 55
- หลักสูตรคอมธุรกิจ (บธ.บ.) นศ.รหัส 56
- การโรงแรมและการท่องเที่ยว นศ.รหัส 52-55 ปี (2)
- การตลาด (บธ.บ.) นศ.รหัส 52-55
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นศ.รหัส 52-55
- สัตวศาสตร์
- ฟิสิกส์
- ชีววิทยา
- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
- การศึกษาปฐมวัย
- คอมพิวเตอร์ศึกษา
- ดนตรีศึกษา
- สังคมศึกษา
- พลศึกษาและการจัดการจัดการกีฬา
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- วิทยาศาสตร์การกีฬา
- อิเล็กทรอนิกส์
- เคมี
- ภาษาจีน
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- การพัฒนาชุมชน
- นิเทศศาสตร์
- การโรงแรมและการท่องเที่ยว
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี
- การบัญชี บช.บ
- การตลาด 4 ปี
- นิติศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสูตรการจัดการทั่วไป
- รวมทุกสาขาวิชา