ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับเทียบเท่าคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง

ACADEMIC    RERU