ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

โครงการปฏิรูประบบการผลิตบัณฑิต การพัฒนากำลังคนและการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของท้องถิ่นด้วยการบูรณาการนวัตกรรมฯ หัวข้อ การทดสอบการใช้งานระบบสะสมหน่วยกิต

จำนวนผู้เข้าชม 139 ครั้ง