ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

โครงการปฏิรูประบบการผลิตบัณฑิต การพัฒนากำลังคนและการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของท้องถิ่นด้วยการบูรณาการนวัตกรรมฯ หัวข้อ การทดสอบการใช้งานระบบสะสมหน่วยกิต

จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง

ACADEMIC    RERU