ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว เรื่อง “การเสริมสร้างพลังครูสู่ห้องเรียนแห่งความสุขด้วยจิตตปัญญาศึกษา” การบริการการศึกษาสู่ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง