ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดประชุมคณะกรรมกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550

จำนวนผู้เข้าชม 154 ครั้ง