ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดทบทวนรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565

จำนวนผู้เข้าชม 200 ครั้ง