ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิศานาจ โสภาพล ประธานกรรมการ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 263 ครั้ง