ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สำนักวิชาการและประมวลผล จัดทบทวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างบูรณาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

จำนวนผู้เข้าชม 225 ครั้ง