ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประชุมกลั่นกรองด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5(10)/2567

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง