ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ณ นครราชสีมา และศึกษาดูงานการดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

จำนวนผู้เข้าชม 149 ครั้ง