ประชาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมมรรถนะทางวิชชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 10:12:47 เข้าชม : 94 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมมรรถนะทางวิชชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 10:12:47   เข้าชม : 94 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU