รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ปี 2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 17:11:29 เข้าชม : 207 ครั้ง

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ปี 2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 17:11:29   เข้าชม : 207 ครั้ง

  รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
  ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
  การยื่นเอกสารรายงานตัว ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) รอกำหนดการ
  โดยมีเอกสาร
  - สำเนาใบแสดงผลการเรียน 3 ฉบับ และ พร้อมฉบับจริง
  - สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ
  - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

  https://qrgo.page.link/etWfM

   

กลับ ...

ACADEMIC    RERU