รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 18:17:14 เข้าชม : 398 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 18:17:14   เข้าชม : 398 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

  รอบรับตรง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

  ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register

  หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

  ประกาศ

  https://qrgo.page.link/vhzRH

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

  https://qrgo.page.link/osJUb

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  https://qrgo.page.link/esJv3

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  https://qrgo.page.link/ogLaS

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

  https://qrgo.page.link/Ughg4

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

  https://qrgo.page.link/G2NxE

  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

  https://qrgo.page.link/Dejep

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  https://qrgo.page.link/P9LtU

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  https://qrgo.page.link/fe6La

  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

  https://qrgo.page.link/HwMKG

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  https://qrgo.page.link/rcm5y

กลับ ...

ACADEMIC    RERU