ประกาศ การจ่ายค่าธรรมเนียมบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคต้น  ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 16:24:05 เข้าชม : 41 ครั้ง

ประกาศ การจ่ายค่าธรรมเนียมบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคต้น  ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 16:24:05   เข้าชม : 41 ครั้ง

    ประกาศ การจ่ายค่าธรรมเนียมบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคต้น  ปีการศึกษา 2564

    เนื่องด้วยสถารการณ์ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      ลดค่าการจ่ายค่าธรรมเนียมบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 
    รายละเอียด

กลับ ...

ACADEMIC    RERU