สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีนางนันท์นภัส ประเสริฐสังข์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักวิชาการและประมวลผล

วันที่ 5 เมษายน 2565 13:07:05 เข้าชม : 80 ครั้ง

สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีนางนันท์นภัส ประเสริฐสังข์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักวิชาการและประมวลผล

วันที่ 5 เมษายน 2565 13:07:05   เข้าชม : 80 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU