ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต บันทึกลงในระบบภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 16:54:01 เข้าชม : 537 ครั้ง

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต บันทึกลงในระบบภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 16:54:01   เข้าชม : 537 ครั้ง

กลับ ...