ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง สาขาวิชาที่ไม่เปิดสอน และรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 16:12:32 เข้าชม : 411 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง สาขาวิชาที่ไม่เปิดสอน และรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 16:12:32   เข้าชม : 411 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU