ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 13:57:00 เข้าชม : 407 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 13:57:00   เข้าชม : 407 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU