ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 15:09:24 เข้าชม : 1078 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 15:09:24   เข้าชม : 1078 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU