การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 09:29:36 เข้าชม : 47 ครั้ง

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 09:29:36   เข้าชม : 47 ครั้ง

กลับ ...