ภาพกิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล

การประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 9209 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

จำนวนผู้เข้าชม 453 ครั้ง

ACADEMIC    RERU