ประกาศจากสำนักวิชาการ และ ประมวลผล

ทั้งหมด

“ เรียนรู้ สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร ”

...

ผศ.ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

...

ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล

...

นางนวลละออง กันแก้ว

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล


กิจกรรมสำนักวิชาการและประมวลผล


สถิติเข้าชม

97

Today

156

Yesterday

2,898

This Month

5,020

Last Month

2,898

This Year

46,850

Last Year

ACADEMIC    RERU